Trainers


Renneke Bakker

Renneke heeft jarenlange ervaring in het onderwijs, eerst als leerkracht in het VSO en basisonderwijs. Tijdens haar studie Onderwijskunde is zij gaan werken als intern begeleider op een Montessorischool. In 2009 is Renneke zelfstandig ondernemer geworden. In de loop der jaren heeft zij veel (maatwerk) trainingen verzorgd, verbeter trajecten op (zwakke) scholen geleid en interim opdrachten gedaan in het primair en voortgezet onderwijs. Veel trainingen en projecten zijn gericht op het vergroten van vaardigheden van docenten, leerkrachten en intern begeleiders. Renneke is goed in het slaan van bruggen tussen theorie en praktijk. Zij weet de juiste stappen te nemen als het gaat om implementeren van handelingsgericht en opbrengstgericht werken in scholen.


Astrid Duyff

Astrid heeft ruim dertig jaar ervaring als leerkracht, zorgcoördinator en directeur in het regulier en speciaal onderwijs. Na het afronden van de opleiding Master in Educational Leadership is zij in 2007 als zelfstandig ondernemer gaan werken. Zij heeft zowel op individueel- als groepsniveau verschillende professionaliseringstrajecten op maat verzorgd.

Astrid traint, adviseert en begeleidt directies en teams bij de professionele ontwikkeling en verzorgt nascholingstrajecten op het pedagogisch didactisch handelen. In haar professionaliseringstrajecten richt zij zich op de verbinding tussen theorie en praktijk. Daarbij sluit zij zich aan bij de eigen leervraag en gaat ze uit van de eigen vaardigheden en eigen verantwoordelijkheid van de professionals.


Loes Hortensius

Loes heeft ruime werkervaring in het onderwijsveld (VVE, primair onderwijs, voortgezet onderwijs en MBO). Sinds 2009 is ze werkzaam als onderwijsadviseur. Vraagstukken over onderwijsverbetering, opbrengstgericht- en handelingsgericht werken, professionele ontwikkeling van docenten en leerkrachten, visie en missietrajecten zijn onderwerpen waar zij zich mee bezig houdt. Energie brengen in een organisatie door aan te sluiten bij de talenten in de school en het borgen van wat goed is, vind zij belangrijk. Loes is medeauteur van de publicatie ‘Bouwen en vasthouden; effectieve schoolverbetering, implementatie en borging’.


Raymond van der Kleijn

Raymond heeft in het onderwijs verschillende functies vervuld. Na vele jaren voor de klas is hij intern begeleider en directeur geweest op verschillende scholen. In 2006 is hij als zelfstandig ondernemer gaan werken als trainer, adviseur, coach en interim-directeur. In die hoedanigheid heeft hij verschillende zwakke en zeer zwakke scholen begeleid en leidinggegeven. Tijdens deze opdrachten heeft hij het spanningsveld ervaren tussen het voldoen aan door de inspectie gestelde eisen voor de opbrengsten en de eigen ontwikkeling van het kind. Voor Proquality traint hij naast teams ook directies, managementteams en intern begeleiders, o.a. bij de in- en uitvoering van Handelings- en opbrengstgericht werken. Zijn specialiteit hierin is het begeleiden van teams bij het werken met groepsplannen.


Lia Kromhout van der Meer

Lia is een ervaren leidinggevende in het primair onderwijs en deskundig in het organiseren, begeleiden en borgen van verbetertrajecten op het gebied van school- en kwaliteitsontwikkeling. Zij heeft veel kennis en ervaring op het gebied van inhoudelijke ontwikkelingen, zoals het opzetten van een professionele zorg- en managementstructuur.

Lia traint, adviseert, coacht en begeleidt directies en teams bij de professionele ontwikkeling en verzorgt nascholingstrajecten op het directe instructiemodel, opbrengstgericht- en handelingsgericht werken, klassenmanagement, samenwerkend leren en pedagogisch klimaat.


Mirjam du Mortier

Mirjam een ervaren trainer van IB’ers en leerkrachten op het gebied van data-analyse, opbrengstgericht werken, activerende directe instructie, coöperatieve en activerende werkvormen, diagnostische kindgesprekken en groepsplannen.

Mirjam werkt sinds 1999 als begeleider in het onderwijs. Eerst als intern begeleider op een reguliere basisschool en later als ambulant begeleider in het speciaal onderwijs. Ze heeft naast haar deskundigheid als trainer ook ruime ervaring in het begeleiden van (Montessori)scholen in het primair- en voorgezet onderwijs. Mirjam is goed thuis in het ontwikkelen en organiseren van de begeleiding voor leerlingen zowel op individueel, groeps-, bouw- als schoolniveau.


Theo Veldkamp

Theo ondersteunt scholen bij het vormgeven van pedagogisch klimaat. Samen met het schoolteam formuleert hij het gewenste leerkrachtgedrag. Daarbij besteedt hij veel aandacht aan de afstemming binnen de bouwen en tussen de collega’s onderling. De omgangsstijl met de kinderen en hun ouders en ook met collega’s bepalen samen het klimaat binnen de school. Relevante theorieën spelen een essentiële rol tijdens de studiedagen. Theo combineert heel praktische en door eigen ervaring verworven kennis met hedendaagse theorieën over pedagogisch klimaat en gedragsproblemen. De uitgangspunten van handelings- en opbrengstgericht werken zijn volledig in zijn aanpak geïntegreerd en geven de school de benodigde handvatten om passend onderwijs optimaal te verzorgen.